XXXVII Sesja Rady Gminy

czwartek, 02 listopada 2017 13:28 Aneta Szczepocka
Drukuj

W dniu 10 listopada 2017 r. (piątek) o godz. 9:00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy odbędzie się XXXVII Sesja Rady Gminy z niżej proponowanym porządkiem obrad:

1. Otwarcie Sesji Rady Gminy i stwierdzenie quorum.
2. Przyjęcie porządku obrad XXXVII Sesji Rady Gminy.
3. Informacja o pracach Komisji w okresie między Sesjami.
4. Sprawozdanie z działalności Wójta w okresie międzysesyjnym, zwłaszcza z wykonania uchwał Rady.
5. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Gomunice na rok 2017.
6. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wprowadzenia zmian do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gomunice na lata 2017-2022.
7. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Publicznej Szkoły Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Gomunicach w ośmioletnią Publiczną Szkołę Podstawową im. Marii Konopnickiej w Gomunicach.
8. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Publicznej Szkoły Podstawowej im. Bolesława Prusa w Chrzanowicach w ośmioletnią Publiczną Szkołę Podstawową im. Bolesława Prusa w Chrzanowicach.
9. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Gomunice.
10. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.
11. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie Programu Współpracy Gminy Gomunice z Organizacjami Pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w roku 2018.
12. Odpowiedź na interpelacje zgłoszone na poprzedniej Sesji.
13. Interpelacje i zapytania Radnych.
14. Wolne wnioski i informacje.
15. Zakończenie obrad Sesji.